life story:  - The common live story of the Musician Lars Frantsen, wife visual Artist Lotte Kjoeller and their reserve father Composer Alfredo Moreleón.

Lotte Kjoeller and Starry Sky in her studeo.

Lotte Kjoeller y Starry Sky en su estudio.

Composer Alfredo Moreleón

behind his wife.

Compositor Alfredo Moreleón detrás de su esposa.

Musician Lars Frantsen

Músico Lars Frantsen

UK:

When the artists behind the installation "In the beginning was the picture" know each other, it is because they have shared a whole life (almost) together.

Lotte Kjøller and Alfredo Moreleón have known each other since Lotte was 16.5 years old. They both lived in Køge. Alfredo with his spouse Detlov had 2 boys who were 10 years younger than Lotte. They lived in Køge town on Pedersvej 31 in a red stone brick master villa. Lotte was so young that she lived in a one-room apartment just outside the town of Hastrup on the outskirts of Køge. Lotte Kjøller has attended school at Hastrupskolen and at Køge Gymnasium. She lived nearby. Her childhood home was close to the school and was a yellow detached house, which her parents themselves built on Sejerøvej 2 in Hastrup. The house is still there. Alfredo's house is also still there, in it living Detlov.

 

Alfredo and Lotte came to work together in Fritidsklub "Bag Skorstenen" in Køge. Lotte was brand new as the manager of a drawing and sewing workshop. Alfredo Worked there all his life creating music with the children of the place and getting them to perform. There the friendship was born.

 

A friendship across age arose and Alfredo invited young Lotte home to herself and her family. His wife Detlov did not know it in advance and Lotte was very shy. But Detlov responded by giving Lotte a big warm hug and while Lotte stood in Detlow's soft embrace, she thought, "Here I stay." - And she was all her life. When Alfredo died in 2020 ill and full of days, the Moreleón and Lotte families had soon shared a whole life together. It was a kind of daughter-father relationship, as when it's best in Mexican. Another Latin American has told me that it is very normal in Latin America to "adopt" a child if you love it and it does not thrive. And Lotte came to love her new "reserve family" very much.

Lotte's first spouse was an academic and musician like Alfredo, so he certainly also belonged on Pedersvej. My first Lars was fatherless, so he also got Alfredo as "father". And in Alfredo's studio, the two musicians enjoyed recording their music. What it did not mean for my first Lars and I, that we got Alfredo and Detlov's unconditional love ...

 

Lotte and Alfredo look alike. It became more and more apparent as Lotte got older. They do not have the same culture. But as humans, they can look a lot like each other inside. Alfredo has Mexican culture and it is my impression that he himself perceived himself as both a Dane and a Mexican and an Indian. He had both Danish and Mexican citizenship, as far as I know.

Lotte's biological father, on the other hand, was a Danish, Christian man who could heal, but neither intellectually nor anything - but he could photograph - so that is a big difference, because Lotte also looks a lot like her biological father.

 

This meant along the way and as the 2 artists evolved, they each got their faith. Lotte became a Christian as her biological father. Alfredo and his wife Detlov visited Indians in Mexico and gained a Native American faith. Then it was all loose. What should one believe? Lotte prayed to her God to have to take Alfredo and family up to heaven anyway and Detlov thought Lotte should be Indian. But it did not work.

 

Instead, Alfredo showed interest in some very large angel paintings that Lotte, as an artist, was painting. He showed them as little ones in her cell phone. He wanted to make music for them, he said. He really had to like that too. Alfredo came to Vanløse in Copenhagen, where the large paintings hung on the wall in Lotte's painting workshop. He sat down in front of the Starry Sky, as you can see on this page. The top one is a real Starry Sky. The bottom is Lotte's starry sky, which they looked at. And now you must hear what Alfredo said:

Livshistorie:  - Den fælles livshistorie af musiker Lars Frantsen, Hustru Billedkunstner Lotte Kjøller Og deres reservefar Komponist Alfredo Moreleón.

Når kunstnerne bag installationen "I begyndelsen var billedet" kender hinanden, er det fordi, de har delt et helt liv (næsten) sammen.

Lotte Kjøller og Alfredo Moreleón har kendt hinanden, siden Lotte var 16,5 år. De boede begge i Køge. Alfredo med sin ægtefælle Detlov havde 2 drenge, der var 10 år yngre end Lotte. De boede inde i Køge by på Pedersvej 31 i en rødstens murmestervilla. Lotte var så ung, at hun boede i en 1 værelses lejlighed lidt udenfor byen i Hastrup i yderkanten af Køge. Lotte Kjøller har gået i skole på Hastrupskolen og på Køge Gymnasium. Der i nærheden boede hun. Hendes barndomshjem var tæt på skolen og var et gult parcelhus, som hendes forældre selv byggede på Sejerøvej 2 i Hastrup. Huset er der endnu. Alfredos hus findes også endnu, der bor Detlov.

 

Alfredo og Lotte kom til at arbejde sammen i Fritidsklub "Bag Skorstenen" i Køge. Lotte var helt ny som leder af et tegne- og sy værksted. Alfredo Arbejdede der hele sit liv med at skabe musik med stedets børn og få dem til at optræde. Der blev venskabet født.

 

Et venskab på tværs af alder opstod og Alfredo inviterede unge Lotte hjem til sig og sin familie. Hans hustru Detlov vidste det ikke på forhånd og Lotte var meget genert. Men Detlov reagerede ved at give Lotte et stort varmt knus og imens Lotte stod i Detlows bløde favn, tænkte hun: "Her blir jeg". - Og det blev hun hele livet. Da Alfredo døde 2020 syg og mæt af dage, havde familien Moreleón og Lotte snart delt et helt liv sammen. Det var en slags datter - far forhold, som når det er bedst på Mexicansk. En anden latinamerikaner har fortalt mig, at det er meget normalt i Latinamerika at "adoptere" et barn, hvis man holder af det og det ikke trives. Og Lotte kom til at elske sin nye "reservefamilie" meget højt.

Lottes første ægtefælle var akademiker og musiker ligesom Alfredo, så han hørte sandelig også til på Pedersvej. Min første Lars var faderløs, så han fik også Alfredo som "far". Og i Alfredos studie hyggede de to musikere sig med at indspille deres musik. Hvad det dog ikke har betydet for min første Lars og jeg, at vi fik Alfredos og Detlovs uforbeholdne kærlighed...

 

Lotte og Alfredo ligner hinanden. Det blev mere og mere tydeligt, jo ældre Lotte blev. De har ikke samme kultur. Men som mennesker kan de minde meget om hinanden indeni. Alfredo har mexicansk kultur og det er mit indtryk, at han selv opfattede sig både som dansker og mexicaner og indianer. Han havde både dansk og mexicansk statsborgerskab, så vidt jeg ved.

Lottes biologiske far derimod var en dansk, kristen mand, der kunne helbrede, men hverken intellektuel eller noget - men han kunne fotografere - så det er jo en stor forskel, for Lotte ligner også sin biologiske far meget.

 

Dette betød hen ad vejen og sådan, som de 2 kunstnere udviklede sig, at de fik hver deres tro. Lotte blev kristen som sin biologiske far. Alfredo og hans hustru Detlov besøgte indianere i Mexico og fik en indiansk tro. Så var det hele løs. Hvad skulle man tro? Lotte bad til sin Gud om at måtte tage Alfredo og familie op i himlen alligevel og Detlov syntes, at Lotte skulle være indianer. Men den gik jo ikke. 

 

I stedet gik det sådan, at Alfredo viste interesse for nogle meget store englebilleder, Lotte som kunstner var ved at male. Han fik dem vist som små i hendes mobiltelefon. Dem ville han gerne lave musik til, sagde han. Det måtte han virkelig også gerne. Alfredo kom til Vanløse i København, hvor de store malerier hang på væggen i Lottes male - værksted. Han satte sig foran Stjernehimlen, som I kan se her på siden. Den øverste er en rigtig Stjerne himmel. Den nederste er Lottes stjernehimmel, som de så på. Og nu skal i høre hvad Alfredo sagde:

HISTORIA DE VIDA: - LA HISTORIA COMÚN EN VIVO DEL MÚSICO LARS FRANTSEN, ESPOSA ARTISTA VISUAL LOTTE KJOELLER Y SU PADRE COMPOSITOR DE RESERVA ALFREDO MORELEÓN.

Cuando los artistas detrás de la instalación "Al principio era la imagen" se conocen es porque han compartido toda una vida (casi) juntos. Lotte Kjøller y Alfredo Moreleón se conocen desde que Lotte tenía 16,5 años. Ambos vivían en Køge. Alfredo y su esposa Detlov tenían 2 niños que eran 10 años más jóvenes que Lotte. Vivían en la ciudad de Køge en Pedersvej 31 en una villa principal de ladrillos de piedra roja. Lotte era tan joven que vivía en un apartamento de una habitación a las afueras de la ciudad de Hastrup, en las afueras de Køge. Lotte Kjøller ha asistido a la escuela en Hastrupskolen y en Køge Gymnasium. Vivía cerca. La casa de su infancia estaba cerca de la escuela y era una casa unifamiliar amarilla, que sus propios padres construyeron en Sejerøvej 2 en Hastrup. La casa sigue ahí. La casa de Alfredo también está allí, en el Detlov vivo. Alfredo y Lotte vinieron a trabajar juntos en Fritidsklub "Bag Skorstenen" en Køge. Lotte era nueva como directora de un taller de dibujo y costura. Alfredo trabajó allí toda su vida creando música con los niños del lugar y consiguiendo que actuaran. Allí nació la amistad. Surgió una amistad de todas las edades y Alfredo invitó a la joven Lotte a casa para ella y su familia. Su esposa Detlov no lo sabía de antemano y Lotte era muy tímida. Pero Detlov respondió dándole a Lotte un gran abrazo cálido y mientras Lotte estaba en el suave abrazo de Detlow, pensó: "Aquí me quedo". - Y lo fue toda su vida. Cuando Alfredo murió en 2020 enfermo y lleno de días, las familias Moreleón y Lotte pronto habían compartido toda una vida juntas. Fue una especie de relación padre-hija, como cuando es mejor en México. Otro latinoamericano me ha dicho que es muy normal en América Latina "adoptar" un niño si lo amas y no prospera. Y Lotte llegó a amar mucho a su nueva "familia reserva". El primer cónyuge de Lotte fue un académico y músico como Alfredo, por lo que ciertamente también pertenecía a Pedersvej. Mi primer Lars no tuvo padre, por lo que también consiguió a Alfredo como "padre". Y en el estudio de Alfredo, los dos músicos disfrutaron grabando su música. Lo que no significó para mi primer Lars y para mí, que obtuviéramos el amor incondicional de Alfredo y Detlov ...

 

Lotte y Alfredo se parecen. Se hizo cada vez más evidente a medida que Lotte envejecía. No tienen la misma cultura. Pero como humanos, pueden parecerse mucho entre sí por dentro. Alfredo tiene cultura mexicana y tengo la impresión de que él mismo se percibía a sí mismo como danés, mexicano e indio. Tenía la ciudadanía danesa y mexicana, hasta donde yo sé. El padre biológico de Lotte, por otro lado, era un hombre cristiano danés que podía sanar, pero ni intelectualmente ni nada, pero podía fotografiar, así que esa es una gran diferencia, porque Lotte también se parece mucho a su padre biológico. Esto significó que a lo largo del camino y a medida que los 2 artistas evolucionaron, cada uno consiguió su fe. Lotte se convirtió al cristianismo como su padre biológico. Alfredo y su esposa Detlov visitaron a los indígenas en México y ganaron la fe de los nativos americanos. Entonces todo quedó suelto. ¿Qué debería uno creer? Lotte oró a su Dios para que tuviera que llevar a Alfredo y su familia al cielo de todos modos y Detlov pensó que Lotte debería ser india. Pero no funcionó. En cambio, Alfredo mostró interés en algunas pinturas de ángeles muy grandes que Lotte, como artista, estaba pintando. Los mostró como pequeños en su teléfono celular. Quería hacer música para ellos, dijo. Realmente también tenía que gustarle eso. Alfredo llegó a Vanløse en Copenhague, donde los grandes cuadros colgaban de la pared del taller de pintura de Lotte. Se sentó frente al Starry Sky, como puede ver en esta página. El de arriba es un verdadero cielo estrellado. La parte inferior es el cielo estrellado de Lotte, que miraron. Y ahora debes escuchar lo que dijo Alfredo

Photo of a real Starry Sky

Foto de un cielo estrellado real

Lotte Kjoellers Starry Sky with is a part of "In the beginning was the picture"

 

DK: I begyndelsen var billedet, "Stjernehimlen" af Lotte Kjøller,

Akryl på lærred, 1,80 x 1 m uden ramme, 2017

 

UK: In the beginning was the picture, "Stary Sky"

by Lotte Kjoeller,   Acrylic on canvas, 1.80 x 1 m without frame, 2017

 

E: Al principio estaba la imagen "Cielo estrellado" de Lotte Kjoeller, Acrílico sobre lienzo, 1,80 x 1 m sin marco, 2017

 The strarry sky

UK: continued:

Lotte and Alfredo looked at the picture. Alfredo said that this picture was that of the 3 pictures he saw; this was the picture he liked best. It was the starry sky as he saw it. It was, in his opinion, a picture of God the Father, as Alfredo saw him.

 

I looked at my picture. I say,

 

"You are right. It is actually God the Father, also, as I see him, I have painted".

 

I say "that in my opinion God is like us humans, but is very large. So large that we, all humans and animals, live as cells in God's body. Inside God's body is everything. The earth, the universe, humans and animals" . So Alfredo, you're right ".

 

That is why an image of God that both Alfredo and I see is part of the universe. And then it may come as a surprise that both people - both one with Native American faith and one with Christian faith - can see God in the same way. But knowledge of this brought Alfredo and Lotte close together again. It turned out that they also saw the angels quite similarly. And when we knew it, we could much more easily respect each other's beliefs - despite differences too. It could not be different with a Mexican and a Dane.

 

Out of this common love, "In the beginning is the image" is created. The pictures were not these pictures without Alfredo's lovely sound picture. Alfredo himself has created the music by looking at the pictures and then being inspired by it for the music. Without pictures no music. Without music no pictures. They are one work of art that belongs with the love that was between Alfredo and Lotte. Through this work of art, what was about to be divorced was gathered in love again. Therefore, it was very important for both of us and our family to create this work of art. And with both painting and sound, it became Alfredo Moreleón and Lotte Kjøller's first joint work of art and first installation.

 

Lotte had secretly prayed Christian prayers for the artwork and music. It turned out that angels were dancing in the work of art and some said they were healed by it. The very first to be healed by it was Alfredo himself. Alfredo got the night of the vernissage, while the music was playing, a new kidney that extended his life. He was getting old, so unfortunately he did not even see his artwork in vARTe Exhibitionhall. He was weak after surgery. Alfredo had asked Lotte's ex-spouse and musician, Lars Frantsen, to perform his own soundtrack to Alfredo's soundtrack in vARTe Kunsthal during the opening, but it did not work out either when Lars was injured by hand.

 

But the sound and the images were created. And Alfredo's music could be heard in the Art Gallery's opening hours by the mighty large pictures. The whole house was filled with this music. It was part of the exhibition - the sound of the exhibition. The installation received a lot of praise and people started to come from far and wide to see it. Alfredo and Lotte thus broke through with their first installation. I wish out of love that Alfredo had experienced it himself and not just from the sidelines.

 

In the menu under Artists you can find a short presentation of the 3 artists who all knew each other very well. Alfredo as "reserve father". And Lotte and Lars as the lovers and his "children". They all had a very good relationship with each other when Alfredo was alive. He died in 2020. Not of his kidney, but of cancer.

 

And like a real Indian, he simply CHOSE to die. Life was hard because he was too sick. In the arms of the family, he died ill and full of days by 2020.

 

It became as far as I know Alfredo's very last musical composition - and he last work of art. The rest of us are still alive. For everyone's sake, I want to rebuild the installation somewhere else if that becomes possible.

 

Warm and loving greetings from

Art Historian and Visual Artist Lotte Kjøller.

Stjernehimlen

DK fortsat:

Lotte og Alfredo kiggede på billedet. Alfredo sagde, at dette billede var det af de 3 billeder, han så; dette var det billede, han bedst kunne lide. Det var stjernehimlen, som han så den. Det var efter hans mening et billede af Gud Fader, sådan som Alfredo så ham.

 

Jeg kiggede på mit billede.

 

Jeg siger: "Du har ret. Det er faktisk Gud Fader, også, som jeg ser ham, jeg har malet".

 

Jeg siger "at efter min mening ligner Gud os mennesker, men er meget stor. Så stor, at vi, alle mennesker og dyr, bor som celler i Guds krop. Inde i Guds krop findes alting. Jorden, universet, mennesker og dyr". Så Alfredo, du har ret".

 

Det er derfor, et billede af Gud, som både jeg og Alfredo ser ham - er en del af universet. Og så kan det jo undre, at begge to mennesker - både en med indiansk tro og en med kristen tro - kan se Gud på samme måde. Men viden om dette bragte Alfredo og Lotte tæt på hinanden igen. Det viste sig, at de så også englene ret ens. Og når vi vidste det, kunne vi meget lettere respektere hinandens tro - trods også forskelligheder. Det kunne jo ikke være anderledes med en mexicaner og en dansker.

 

Ud af denne fælles kærlighed er "I begyndelsen er billedet" skabt. Billederne var ikke disse billeder uden Alfredos dejlige lydbillede. Alfredo selv har skabt musikken ved at kigge på billederne og derefter inspireres ved det til musikken. Uden billeder ingen musik. Uden musik ingen billeder. De er èt kunstværk, der hører sammen med den kærlighed, der var mellem Alfredo og Lotte. Gennem dette kunstværk blev det, der var ved at blive skilt, samlet i kærlighed igen. Derfor var det meget vigtigt for os begge to og vores familieskab at skabe dette kunstværk. Og med både maleri og lyd blev det Alfredo Moreleón og Lotte Kjøllers første fælles kunstværk og første installation.

 

Lotte havde i al hemmelighed bedt kristne bønner for kunstværket og musikken. Det viste sig, at engle dansede i kunstværket og nogle sagde, de blev helbredt ved det. Den aller første, der blev helbredt ved det, var Alfredo selv. Alfredo fik natten til ferniseringen, imens musikken kørte, en ny nyre, der forlængede hans liv. Han var ved at blive gammel, så han så desværre ikke selv sit kunstværk i Kunsthal vARTe. Han var svag efter operation.  Alfredo havde bedt Lottes forhenværende ægtefælle og musiker, Lars Frantsen, om at opføre sit eget lydbillede til Alfredos lydbillede i vARTe Kunsthal under ferniseringen, men det blev heller ikke til noget, da Lars kom til skade med hånden.

 

Men lyden og billederne var skabt. Og Alfredos musik kunne i Kunsthallens åbningstid høres ved de mægtigt store billeder. Hele huset fyldtes af denne musik. Den var en del af udstillingen - udstillingens lyd. Installationen fik meget ros og folk begyndte at komme lang vejs fra, for at se den. Alfredo og Lotte slog på den måde igennem med deres første installation. Jeg ville af kærlighed ønske, at Alfredo havde oplevet det selv og ikke kun fra sidelinien.

 

I menuen under Artists kan I finde en kort præsentation af de 3 kunstnere, der alle kendte hinanden meget godt. Alfredo som "reservefar". Og Lotte og Lars som de elskende og hans "børn". Alle havde de et meget fint forhold til hinanden, da Alfredo levede. Han døde 2020. Ikke af hans nyre, men af kræft.

 

Og som en rigtig indianer VALGTE han simpelthen at dø. Livet var hårdt, fordi han var for syg. I familiens arme døde han syg og mæt af dage 2020.

 

Det blev så vidt jeg ved Alfredos aller sidste musiske komposion - og han sidste kunstværk. Vi andre lever endnu. Til alles minde ønsker jeg at opføre installationen igen et andet sted, hvis det bliver muligt.

 

Varme og kærlige hilsener fra

kunsthistoriker og billedkunstner Lotte Kjøller

Cielo estrellado

Reino Unido: continuación:

 

Lotte y Alfredo miraron la foto. Alfredo dijo que esta foto era la de las 3 fotos que vio; esta era la foto que más le gustaba. Era el cielo estrellado como lo veía. En su opinión, era una imagen de Dios Padre, como Alfredo lo veía. Miré mi foto. Yo digo, "Tienes razón. En realidad es Dios Padre, también, como lo veo, lo he pintado". Digo "que en mi opinión Dios es como nosotros los humanos, pero es muy grande. Tan grande que todos los humanos y animales, vivimos como células en el cuerpo de Dios. Dentro del cuerpo de Dios está todo. La tierra, el universo, los humanos y los animales ". Entonces Alfredo, tienes razón ". Por eso una imagen de Dios que tanto Alfredo como yo vemos es parte del universo. Y luego puede ser una sorpresa que ambas personas, tanto una con fe de los nativos americanos como la otra con fe cristiana, puedan ver a Dios de la misma manera. Pero el conocimiento de esto acercó a Alfredo y Lotte de nuevo. Resultó que también vieron a los ángeles de manera bastante similar. Y cuando lo supimos, podríamos respetar mucho más fácilmente las creencias de los demás, a pesar de las diferencias también. No podría ser diferente con un mexicano y un danés. De este amor común, se crea "En el principio está la imagen". Las imágenes no eran estas imágenes sin la hermosa imagen sonora de Alfredo. El mismo Alfredo ha creado la música mirando las imágenes y luego inspirándose en ellas para la música. Sin imágenes no hay música. Sin música no hay imágenes. Son una obra de arte que pertenece al amor que hubo entre Alfredo y Lotte. A través de esta obra de arte, lo que estaba a punto de divorciarse se volvió a reunir en el amor. Por lo tanto, fue muy importante para nosotros y para nuestra familia crear esta obra de arte. Y tanto con la pintura como con el sonido, se convirtió en la primera obra de arte conjunta y la primera instalación de Alfredo Moreleón y Lotte Kjøller.

 

Lotte había rezado en secreto oraciones cristianas por la obra de arte y la música. Resultó que los ángeles estaban bailando en la obra de arte y algunos dijeron que fueron curados por ella. El primero en ser curado fue el mismo Alfredo. Alfredo consiguió la noche del estreno, mientras sonaba la música, un nuevo riñón que alargó su vida. Estaba envejeciendo, por lo que, lamentablemente, ni siquiera vio su obra de arte en vARTe Exhibitionhall. Estaba débil después de la cirugía. Alfredo le había pedido al ex cónyuge y músico de Lotte, Lars Frantsen, que interpretara su propia banda sonora con la banda sonora de Alfredo en vARTe Kunsthal durante la apertura, pero tampoco funcionó cuando Lars se lesionó en la mano. Pero se crearon el sonido y las imágenes. Y la música de Alfredo se podía escuchar en el horario de apertura de la Galería de Arte a través de las poderosas imágenes de gran tamaño. Toda la casa se llenó de esta música. Formaba parte de la exposición, el sonido de la exposición. La instalación recibió muchos elogios y la gente empezó a venir de todas partes para verla. Alfredo y Lotte abrieron camino con su primera instalación. Desearía por amor que Alfredo lo hubiera experimentado él mismo y no solo desde el margen. En el menú de Artistas puede encontrar una breve presentación de los 3 artistas que se conocían muy bien. Alfredo como "padre reserva". Y Lotte y Lars como los amantes y sus "hijos". Todos tenían una muy buena relación entre ellos cuando Alfredo estaba vivo. Murió en 2020. No de riñón, sino de cáncer. Y como un verdadero indio, simplemente ELIGIÓ morir. La vida era dura porque estaba demasiado enfermo. En brazos de la familia, murió enfermo y lleno de días para el 2020. Hasta donde yo sé, se convirtió en la última composición musical de Alfredo, y en su última obra de arte. El resto de nosotros todavía estamos vivos. Por el bien de todos, quiero reconstruir la instalación en otro lugar si eso es posible.

 

Saludos cálidos y cariñosos de

Historiadora del arte y artista visual Lotte Kjøller.

© Copyright     © DERECHOS DE AUTOR

©Copyright 2000-20121. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk.

It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable!

 

© Copyright 2000-2021. Reservados todos los derechos. Lotte Kjoeller - Correo electrónico Lk@Lk-kunst.dk.

No está permitido robar fotos de esta página sin permiso. ¡El robo es punible!

Share    DEL    CUOTA

Create Your Own Website With Webador